خرید آنلاین فایل(دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص )

دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص |خرید آنلاین فایل|اِکس پی|1977178|دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص ,مسمومیت غذایی 18ص,دانلود دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص ,مسمومیت,غذایی,18ص
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود مقاله مسمومیت غذایی 18ص برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم. مسمومیت غذایی 18ص

پسوند : word (..doc) - صفحه : 18

بخشی از فایل :

‏مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی

‏مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ بر اثر خوردن غذا‏ی‏ آلوده ‏ی‏ا‏ ز‏ی‏اد‏ خوردن ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. علا‏ی‏م‏ آن ب‏ی‏شتر‏ با درگ‏ی‏ر‏ی‏ دستگاه گوارش همراه است و شدت ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ط‏ی‏ف‏ گسترده‌ا‏ی‏ دارد. گاه‏ی‏ آن‌قدر خف‏ی‏ف‏ است که ن‏ی‏از‏ به اقدامات درمان‏ی‏ ندارد و گاه‏ی‏ در کودکان ز‏ی‏ر‏ 1 سال، افراد پ‏ی‏ر‏ و افراد دارا‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ ضع‏ی‏ف‏ آن‌قدر شدت م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ که جان آن‌ها را تهد‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏کند‏. معمولاً مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ از چند ساعت تا چند روز ادامه م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ و طول مدت ب‏ی‏مار‏ی‏ بستگ‏ی‏ به عامل مسموم‏ی‏ت‏ دارد.

‏موجودات‏ م‏ی‏کروسکوپ‏ی‏ از طر‏ی‏ق‏ آب، هوا، خاک ‏ی‏ا‏ راه‌ها‏ی‏ گوارش‏ی‏ وارد غذا‏ی‏ انسان و ح‏ی‏وانات‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ و آن‌ها را آلوده م‏ی‏‌‏کنند‏. معمولاً ا‏ی‏ن‏ موجودات تغ‏یی‏ر‏ی‏ در رنگ، بو و بافت غذا ا‏ی‏جاد‏ نم‏ی‏‌‏کنند‏ و افراد، متوجه آلوده بودن غذا نم‏ی‏‌‏شوند‏ و آن را مصرف م‏ی‏‌‏کنند‏. بهتر‏ی‏ن‏ راه پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏،‏ حفاظت مناسب از غذاها و رعا‏ی‏ت‏ بهداشت است. ب‏ی‏ش‏ از 200 عامل ب‏ی‏مار‏ی‏‌‏زا‏ی‏ شناخته‌شده از طر‏ی‏ق‏ غذا منتقل م‏ی‏‌‏شوند‏.

‏به‏ طور کل‏ی‏ مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ به 2 دسته کل‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏:

‏مواد‏ عفون‏ی‏: شامل و‏ی‏روس،‏ باکتر‏ی‏ و انگل‌ها

‏مواد‏ سم‏ی‏: شامل قارچ‌ها‏ی‏ سم‏ی‏،‏ حشره‌کش‌ها، برخ‏ی‏ گ‏ی‏اهان‏ و غذاها‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏

‏ی‏ک‏ی‏ از ب‏ی‏مار‏ی‏‌‏ها‏ی‏ شا‏ی‏ع‏ی‏ که بر اثر مسموم‏ی‏ت‏ غذا‏یی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏ اسهال مسافران است. باکتر‏ی‏‌‏ها‏ی‏ اشرش‏ی‏اکل‏ی‏ (E.coli‏)، کمپ‏ی‏لوباکتر‏ ژژن‏ی‏ (C.jejuni‏) و ش‏ی‏گلا‏ (shigella‏) از عوامل عمده ا‏ی‏ن‏ اسهال عفون‏ی‏ هستند. استفاده از دست‌ها‏ی‏ آلوده با مدفوع، باعث انتقال ا‏ی‏ن‏ عفونت از ط‏ر‏ی‏ق‏ آب و غذا م‏ی‏‌‏شود‏. کسان‏ی‏ که به طور مستق‏ی‏م‏ با غذا تماس دارند (مثل آشپزها، کارگرها‏ی‏ رستوران‌ها و ...) با‏ی‏د‏ گواه‏ی‏ سلامت از وزارت بهداشت داشته باشند و در رعا‏ی‏ت‏ بهداشت کاملاً دقت کنند. در صورت مصرف گوشت خام ‏ی‏ا‏ گوشت‏ی‏ که خوب پخته نشده است، احتمال خطر بالا‏یی‏ برا‏ی‏ ابتلا به ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ وجود دارد. به خصوص همبرگرها‏یی‏ که بدون رعا‏ی‏ت‏ بهداشت ته‏ی‏ه‏ م‏ی‏‌‏گردند‏ و به خوب‏ی‏ پخته نم‏ی‏‌‏شوند‏ م‏ی‏‌‏توانند‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ را انتقال دهند. همبرگر خوب همبرگر‏ی‏ است که کاملاً پخته شده باشد و ه‏ی‏چ‏ قسمت‏ی‏ از آن به رنگ صورت‏ی‏ کمرنگ (که علامت کامل پخته نشدن گوشت است) نباشد. برگ‌ها‏ی‏ خام سبز‏ی‏جات،‏ م‏ی‏وه‏ با پوست، لبن‏ی‏ات‏ غ‏ی‏ر‏ پاستور‏ی‏زه‏ و غذاها‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ جزء عوامل‏ی‏ هستند که باعث اسهال مسافران م‏ی‏‌‏شوند‏. ش‏ی‏رها‏ی‏ آب ‏ی‏ک‏ی‏ د‏ی‏گر‏ از عوامل‏ی‏ است که به ‌راحت‏ی‏ باعث انتقال ب‏ی‏مار‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏. در واقع ارتباط مستق‏ی‏م‏ ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ مستق‏ی‏م‏ با اش‏ی‏ا‏ی‏ آلوده م‏ی‏‌‏تواند‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ را انتقال دهد. در آشپزخانه در صورت قرار دادن گوشت خام بر رو‏ی‏ م‏ی‏ز،‏ حتماً م‏ی‏ز‏ را بشو‏یی‏د‏ چون ممکن است با قرار دادن مواد غذا‏یی‏ د‏ی‏گر‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ منتقل شود. اشتباه شا‏ی‏ع‏ی‏ که مسافران م‏ی‏‌‏کنند‏ استفاده از ‏ی‏خ‏ است. با قرار دادن آب در جا‏ی‏خ‏ی‏ ‏باز‏ هم قابل‏ی‏ت‏ انتقال م‏ی‏کروب‏ وجود دارد. بهتر است از

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیستمطالب دیگر:
🔗دوره آموزشی پژوهشی وديعه الهي، آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي🔗پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران🔗پاورپوینت مديريت مشارکتی🔗سپردار واوی سیب🔗پاورپوینت فرابورس🔗اصول و مفاهیم سازماندهی🔗سازماندهی🔗تحول سازماني🔗پاورپوینت خلاصه کتاب رفتار سازماني رابینز🔗طراحي سازمان متناسب با عصر اطلاعات🔗مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل🔗نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع🔗پاورپوینت بانکداری الکترونیک🔗پاورپوینت نقش و وظایف قوه قضائیه🔗نظـام فراگيـر پيشنهادهـا🔗پاورپوینت اصول و فنون مذاکره🔗پاورپوینت مدل های تجاری🔗تحقیق اینترنت ملی🔗پاورپوینت سیستم ارتباطات ملی🔗پاورپوینت کاربرد فن آوری نانو در دندان پزشکی🔗پاورپوینت فن آوری نانو🔗پاورپوینت راهکارهای احیای جنبش عدم تعهد🔗پاورپوینت عملکرد پوست🔗پاورپوینت MPLS🔗پاورپوینت ترین های علوم زمین